|

Informacje o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 5/2022

Konkurs na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie lubuskim w 2022 r.”

               

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W dniu 31.05.2022 r., została zawarta umowa nr 5/2022 między Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego jako „Partnerem KSOW” na realizację operacji: Konkurs na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie lubuskim w 2022 r.”. Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2022 – 2023.

 

Celem operacji jest popularyzowanie i rozwój rolnictwa ekologicznego. Zachęcanie innych producentów do przestawiania swojej produkcji na produkcję ekologiczną i promocję produktów żywności ekologicznych. Ponadto ma na celu wdrożenie dobrych praktyk                                  w gospodarstwach rolnych polegających na stosowaniu nawozów naturalnych i metod produkcji przyjaznych środowisku, promowaniu żywności wysokiej jakości przy utrzymaniu lub podwyższaniu żyzności gleby.

 

Efektem końcowym jest wyłonienie pięciu laureatów i nagrodzenie ich za wykonane prace. Ponadto zachęcenie, podczas oficjalnego wręczania nagród w Lubuskim ODRze, do życia w zgodzie z ekologią, do oszczędzania wody i szanowania jej zasobów. Podczas wręczania nagród planowana jest krótka przemowa do dzieci i obecnych z nimi rodziców, dotycząca ekologii, ochrony środowiska, dzięki czemu nastąpi efekt natychmiastowy jakim będzie zwiększenie wiedzy i świadomości na ten temat.

Efekty długoterminowe (mierzalne)

- udział grupy uczniów szkół podstawowych z województwa lubuskiego oraz rozpowszechnienie wiedzy na temat ekologii, dbania o planetę, uświadomienie uczestników konkursu że planeta nie jest wieczna i że wpływ człowieka na nią jest ogromny. Poprzez wykonanie prac manualnych dzieci nauczą się w kreatywny sposób jak oszczędzać wodę i w ten sposób przyczynią się do ochrony naszej planety przed jej nadmierną utratą, co za tym idzie, przed suszą i klęską żywiołową. Jest to efekt długoterminowy

- zorganizowanie w LODRze wysłany z nagrodzonych prac, spowoduje rozszerzenie powyższego efektu na szersza skalę.

- promocja  oszczędzania wody, co spowoduje że dzieci nauczą się jak duży wpływ na nasze zdrowie, zdrowie zwierząt i byt naszej planety ma to czy i w jaki sposób będziemy oszczędzać wodę, która zazwyczaj jest marnotrawiona. Dzieci podczas wykonywania plakatów manualnych nauczą się dokładnie jak powinno się prawidłowo oszczędzać wodę.

Zostań Parterem KSOW na www.ksow.pl

 

Więcej informacji na stronie Partnera.