Grupa Robocza

Grupa Robocza ds. KSOW

Grupa Robocza do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, jako organ pomocniczy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie funkcjonowania KSOW została powołana na podstawie art. 57  ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Grupa Robocza ds. KSOW złożona jest z przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na poziomie krajowym.

Zadaniem Grupy Roboczej jest:

  1. akceptacja planu działania, dwuletnich planów operacyjnych oraz ich zmian,
  2. opiniowanie sprawozdań i informacji, sporządzanych na podstawie panu działania, w ramach okresowego przeglądu realizacji tego planu i dwuletnich planów operacyjnych, w tym wydawanie rekomendacji w sprawie ich zmian,
  3. zapewnienie wymiany wiedzy tematycznej, analitycznej i ułatwianie współpracy pomiędzy partnerami KSOW przez możliwość tworzenia grup tematycznych na poziomie krajowym.

Zarządzenie Nr 21 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - pobierz

Zarządzenie Nr 59 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - pobierz

Zmiana Regulaminu Grupy Roboczej ds. KSOW z dn. 4.12.2018 r. - pobierz, Załącznik do Regulaminu Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - Rachunek kosztów podróży -  pobierz

Regulamin Grupy Roboczej ds. KSOW zatwierdzony w dn. 12.10.2015 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - pobierz