|

Informacje o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 19/2023

Poszerzanie sieci współpracy producentów produktów regionalnych i tradycyjnych

               

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

W dniu 29.03.2023 r., została zawarta umowa nr 19/2023 między Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Lubuską Izbą Rolniczą jako „Partnerem KSOW” na realizację operacji: „Poszerzanie sieci współpracy producentów produktów regionalnych i tradycyjnych”. Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2022 – 2023.

Celem operacji jest wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń, aktywizowanie i mobilizacja społeczeństwa wiejskiego poprzez pokazanie dobrych przykładów z przedsiębiorczej wsi regionów województwa lubelskiego charakteryzujących się bogactwem dziedzictwa kulinarnego, co wskaże nowe innowacyjne kierunki do rozwoju wsi lubuskiej.

Efektem realizacji operacji jest zorganizowanie wyjazdu studyjnego i wizyta 40 osób w regionie o rozwiniętej produkcji produktów regionalnych i tradycyjnych, w tym z wykorzystaniem i stosowaniem ekologicznych metod wytwarzania oraz regionie charakteryzującym się bogactwem dziedzictwa kulinarnego. Cele wyjazdu zostaną zrealizowane poprzez:

- wizyty uczestników w firmach i gospodarstwach z okazją wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy oraz uczestniczenia w warsztatach,

- udział w konferencji z przedstawicielami Lubelskiej Izby Rolniczej na temat roli i znaczenia produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych dla rozwoju lokalnego.

- poznanie przykładów wpływu gospodarstw agroturystycznych oraz produkujących metodami ekologicznymi na rozwój rynku zdrowej żywności,

- poznanie sposobów dystrybucji i metod sprzedaży produktów lokalnych,

- zdobycie szerszej wiedzy na temat produkcji zdrowej żywności.

Efekty długookresowe:

- zacieśnianie współpracy między regionami,

- wykorzystanie sprawdzonych wzorców w działalności społeczno-gospodarczej,

- wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa,

- rozwój  produkcji zdrowej żywności metodami ekologicznymi,

- kształtowanie zachowań konsumenckich w kierunku konsumpcji zdrowej żywności,

- rozwijanie dodatkowych źródeł dochodu jako czynnika stymulującego aktywizację zawodową,   rozwój gospodarczy terenów wiejskich i w konsekwencji podwyższenie jakości życia mieszkańców.  

 

Więcej informacji na stronie Partnera.

Zostań Parterem KSOW na www.ksow.pl