|

Informacje o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 24/2022

Wizyta studyjna w LGD Województwa Podkarpackiego.

               

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

W dniu 6.06.2022 r., została zawarta umowa nr 24/2022 między Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Zieloną Doliną Odry i Warty jako „Partnerem KSOW” na realizację operacji: Wizyta studyjna w LGD Województwa Podkarpackiego. Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2022 – 2023.

Celem operacji jest „podpatrywanie" dobrych praktyk w ramach działań realizowanych przez LGD z województwa podkarpackiego, nawiązanie kontaktów w celu wypracowywania modelowych rozwiązań w zakresie założeń programowych do przygotowania Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027 poprzez udział w wizycie studyjnej a także poznanie doświadczeń w zakresie współpracy promocji i propagowania LGD jako podmiotu mającego znaczenie w rozwoju regionu i promocji przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

 

Efektem końcowym jest przekazanie wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń w grupie 20 uczestników z województwa lubuskiego. Spotkanie z przedstawicielami z podkarpackimi LGD. Zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie realizacji projektów dofinasowanych w ramach EFRROW.

Realizacja wyjazdu będzie miała pozytywny wpływ na rozwój obszarów wiejskich województwa lubuskiego. Wspólne Partnerstwa Sieci oraz partnerstwa LGD-LGD wpłynie na zbudowanie wizerunku i rozpoznawalności LGD pośród mieszkańców obszaru.

Dzięki wyjazdowi studyjnemu stworzona zostanie sieć kontaktów, która przyczyni się do  współpracy regionalnej.

Zdobyte podczas wizyty studyjnej kontakty oraz wiedza na temat rozwiązań w zakresie założeń programowych do przygotowania Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027 poprzez udział w wizycie studyjnej a także poznanie doświadczeń w zakresie współpracy promocji i propagowania LGD jako podmiotu mającego znaczenie w rozwoju regionu będą  miały pozytywny wpływ na rozwój obszarów wiejskich w woj. lubuskim.

Zostań Parterem KSOW na www.ksow.pl

 

Więcej informacji na stronie Partnera.