|

Informacje o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 17/2022

Konkurs ekologiczny pn. ,, Oszczędzajmy wodę i dbajmy razem o przyrodę’’

               

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W dniu 31.05.2022 r., została zawarta umowa nr 17/2022 między Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego jako „Partnerem KSOW” na realizację operacji: Konkurs ekologiczny pn. ,, Oszczędzajmy wodę i dbajmy razem o przyrodę’’. Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2022 – 2023.

 

Celem operacji jest uświadomienie dzieci i młodzieży jak ważne i jak duży wpływ na funkcjonowanie naszej planety ma racjonalne gospodarowanie wodą. Woda zaczyna być ,,towarem’’ deficytowym, przez ostatnie lata występowała na terenie całego kraju susza, plony były mniejsza, co przekuwa się znacząco na pogorszenie sytuacji sektora rolniczego w naszym kraju. By móc to zmienić, należy już od najmłodszych lat wpajać dzieciom w jaki sposób mogą oszczędzać wodę. Uczestnictwo w konkursie, w którym będzie trzeba wykonać plakat zachęcający do oszczędzania wody, spowoduje że uczestnicy będą musieli pochylić się nad tym tematem, co zwiększy ich świadomość w tej kwestii, cel więc zostanie osiągnięty

 

 

Efektem końcowym jest wyłonienie pięciu laureatów i nagrodzenie ich za wykonane prace. Ponadto zachęcenie, podczas oficjalnego wręczania nagród w Lubuskim ODRze, do życia w zgodzie z ekologią, do oszczędzania wody i szanowania jej zasobów. Podczas wręczania nagród planowana jest krótka przemowa do dzieci i obecnych z nimi rodziców, dotycząca ekologii, ochrony środowiska, dzięki czemu nastąpi efekt natychmiastowy jakim będzie zwiększenie wiedzy i świadomości na ten temat.

Efekty długoterminowe (mierzalne)

- udział grupy uczniów szkół podstawowych z województwa lubuskiego oraz rozpowszechnienie wiedzy na temat ekologii, dbania o planetę, uświadomienie uczestników konkursu że planeta nie jest wieczna i że wpływ człowieka na nią jest ogromny. Poprzez wykonanie prac manualnych dzieci nauczą się w kreatywny sposób jak oszczędzać wodę i w ten sposób przyczynią się do ochrony naszej planety przed jej nadmierną utratą, co za tym idzie, przed suszą i klęską żywiołową. Jest to efekt długoterminowy

- zorganizowanie w LODRze wysłany z nagrodzonych prac, spowoduje rozszerzenie powyższego efektu na szersza skalę.

- promocja  oszczędzania wody, co spowoduje że dzieci nauczą się jak duży wpływ na nasze zdrowie, zdrowie zwierząt i byt naszej planety ma to czy i w jaki sposób będziemy oszczędzać wodę, która zazwyczaj jest marnotrawiona. Dzieci podczas wykonywania plakatów manualnych nauczą się dokładnie jak powinno się prawidłowo oszczędzać wodę.

Zostań Parterem KSOW na www.ksow.pl

 

Więcej informacji na stronie Partnera.